Raport bieżący nr 75 / 2012

Raport bieżący nr 75 / 2012 - 28 listopada 2012 / 00:00

Podpisanie umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu dzisiejszym – 28 listopada 2012 roku – została zawarta z Bankiem Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce umowa potwierdzonego kredytu krótkoterminowego.
Na mocy w/w umowy bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 50.000.000,- (pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do dnia 27 listopada 2013 roku.
Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z w/w umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe.

Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż w/w umowa została zawarta w ramach aktualnego limitu kredytowego, który dotychczas był wykorzystywany przez Budimex do zlecania bankowi wystawiania gwarancji bankowych, bank i spółka zawarły aneks do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 r., 72/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. i 25/2012 z dnia 8 maja 2012 r., ustalający nową kwotę limitu na wystawianie gwarancji bankowych w wysokości PLN 115.000.000,- (sto piętnaście milionów złotych).
Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.