Raport bieżący nr 75 / 2019

Raport bieżący nr 75 / 2019 - 17 grudnia 2019 / 13:48

Restrukturyzacja w Grupie Ferrovial – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Ferrovial Agroman International SE. Poniżej zawiadomienie, którego treść wskazuje na techniczny charakter zmian:

Ferrovial Agroman International SE (poprzednio Ferrovial Agroman International Ltd.) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamia, iż dnia 16 grudnia 2019 r., po zamknięciu notowań:

Nasza całkowicie zależna spółka Valivala Holdings B.V. (Spółka Przejmowana), która posiadała 55.14% akcji Budimex S.A. (“Spółka”) została połączona z Ferrovial Agroman International, SE (Spółka Przejmująca) ze skutkiem na dzień 17 grudnia 2019. Z prawnego punktu widzenia połączenie skutkuje tym, iż Spółka Przejmująca nabywa wszelkie prawa i zobowiązania Spółki Przejmowanej i Spółka Przejmowana kończy swój byt prawny.

Transakcja ta nie wiąże się z jakimikolwiek zmianami strategii w stosunku do Spółki, zgodnie z którą Ferrovial S.A. przez swoją pośrednio całkowicie zależną spółkę Ferrovial Agroman International SE ma zamiar pozostać akcjonariuszem kontrolującym.

1. Liczba akcji posiadanych (poprzez Valivala Holdings B.V.) przed połączeniem z FERROVIAL AGROMAN INTERNATIONAL SE i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki (ta sama liczba głosów):
– 14.078.159 akcji.
– 55,14% kapitału zakładowego.
– 14.078.159 głosów.
– 55,14% udział w ogólnej liczbie głosów.

2. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki (ta sama liczba głosów):
– 14.078.159 akcji.
– 55,14% kapitału zakładowego.
– 14.078.159 głosów.
– 55,14% udział w ogólnej liczbie głosów.

3. Spółki należące do FERROVIAL, S.A. posiadające akcje Spółki: wyłącznie wyżej wymieniona Ferrovial Agroman International, SE jest akcjonariuszem co do 55,14% udziału w ogólnej liczby głosów.

4. Informacja o osobie trzeciej, z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu: brak.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak.

6. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak

7. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 5 i 6 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: przed zmianą – Ferrovial Agroman International SE pośrednio posiadał wyżej wskazane 14.078.159 głosów stanowiących 55,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów, po zmianie Ferrovial Agroman International, SE bezpośrednio posiada 14.078.159 głosów stanowiących 55,14% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W załączeniu plik z zawiadomieniem.