Raport bieżący nr 76 / 2015

Raport bieżący nr 76 / 2015 - 20 października 2015 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 20.10.2015 r. podpisał aneks do umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym z Alior Bank S.A., o zawarciu i zmianach której Budimex informował w raportach bieżących: nr 53/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku, 63/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. oraz 89/2014 z dnia 17.11.2014 r.

Na mocy aneksu Bank przedłużył termin okresu wykorzystania produktów do dnia 20 sierpnia 2016 roku oraz termin ostatecznej spłaty zobowiązań przez Budimex SA na rzecz Banku do dnia 20 sierpnia 2024 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Aneks został zawarty pod warunkiem zawieszającym, jakim jest udzielenie na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci złożenia przez Budimex oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych, sporządzonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c.

W/w zabezpieczenie zostanie niezwłocznie ustanowione przez Budimex SA na rzecz Banku.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.