Raport bieżący nr 76 / 2016

Raport bieżący nr 76 / 2016 - 7 grudnia 2016 / 18:43

Powództwo wniesione przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Zarząd Budimex S.A. informuje, że otrzymał pozew wniesiony przez powoda – Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad („Powód”/”GDDKiA”). Pozwanymi są: Budimex S.A. oraz dwa inne podmioty („Pozwani”). Powód domaga się zasądzenia swoich roszczeń solidarnie od trzech Pozwanych. Sprawa związana jest z przetargiem publicznym Budowa odcinka trasy S8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka, który został rozstrzygnięty w 2009 roku i który nie był realizowany przez Budimex Dromex S.A. (spółka z grupy Budimex – uczestnik jednego z konsorcjów startujących w ww. przetargu, przejęta przez Budimex S.A. w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.).

Przedmiotem sporu są roszczenia odszkodowawcze dotyczące zgodnie z treścią pozwu zakazanej „uzgodnionej praktyki” „poprzez zastąpienie autonomicznych decyzji gospodarczych uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy konkurentami, którzy składali oferty w jednym przetargu publicznym.” W wyniku tego naruszenia, zdaniem Powoda, miałoby dojść do wykonania przedmiotu ww. zamówienia po cenie znacznie wyższej niż ta, która byłaby zaakceptowana i zapłacona a ceną, która hipotetycznie zostałaby zapłacona, gdyby nie doszło do praktyki ograniczającej konkurencję. Dla porządku należy wskazać, iż ww. zamówienie zostało zrealizowane po cenie niższej niż budżet zamawiającego – Powoda. Jako podstawa dochodzenia odszkodowania wskazany jest także art. 415 k.c. oraz art. 416 k.c.

Wartość przedmiotu sporu: 539.957.535 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia 17 lipca 2009 r. do dnia zapłaty

Analiza pozwu wskazuje, iż roszczenia objęte powództwem są bezzasadne.

Podstawowymi dowodami w sprawie są materiały wykorzystane w trakcie wcześniejszego postępowania karnego, w którym Budimex S.A. nie był stroną i w nim nie uczestniczył. Postępowanie to zakończyło się prawomocnym uniewinnieniem w dwóch instancjach. Sądy obu instancji uznały, iż zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych nie potwierdziły wejścia w porozumienie i działania na szkodę instytucji (GDDKiA), na rzecz której przetarg był dokonywany. Jak wynika z uzyskanych informacji, w sprawie karnej wniesiona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Przede wszystkim jednak Powód nie wykazał koniecznych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, choć ich wykazanie jest jego obowiązkiem. Budimex nie zgadza się z twierdzeniami pozwu tak co do zasady jak i wysokości. Uznaje je za bezzasadne i w związku z tym nie będzie tworzył rezerw. Powództwo nie będzie miało wpływu na wyniki Budimex.