Raport bieżący nr 76 / 2018

Raport bieżący nr 76 / 2018 - 21 grudnia 2018 / 12:29

Droga ekspresowa S19, Zad. C- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 21 grudnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie C od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości około 7,9 km.”

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 8 listopada 2018 r. w raporcie bieżącym nr 70/2018.

Wartość netto umowy: 232 848 549,99 zł

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.