Raport bieżący nr 76 / 2019

Raport bieżący nr 76 / 2019 - 20 grudnia 2019 / 10:47

Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niemena w Poznaniu oraz budowa sąsiednich dróg t.j.: ul. Warczygłowy i ul. Sobczaka - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20.12.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. na „Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niemena w Poznaniu oraz budowę sąsiednich dróg t.j. ul. Warczygłowy i ul. Sobczaka”.

Wartość umowy: 81.030.833,11 zł netto

Od 1 kwietnia 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) to czwarta umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana 12 sierpnia 2019 roku na „Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 87, 89”.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 81.834.647,04 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 2019-08-19

Termin zakończenia robót: 2021-12-20

Okres gwarancji i rękojmi:

– na konstrukcję żelbetową, pokrycie dachowe, hydroizolacje części podziemnej i nadziemnej budynku, w tym dylatacje – 10 lat,

– na pozostałe prace – 66 miesięcy.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% wynagrodzenia umownego netto.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto.

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem S.A. i jego spółkami zależnymi a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. wraz z wartością umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.