Raport bieżący nr 77 / 2011

Raport bieżący nr 77 / 2011 - 2 września 2011 / 00:00

Projekt i budowa stadionu miejskiego w Lublinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 02 września 2011 z Urzędem Miasta Lublin została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu, instalacjami i przyłączami, zlokalizowanego w rejonie ul. Krochmalnej, na terenie osadników byłej Cukrowni Lublin, w ramach projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 • Wartość kontraktu: 110 738 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 30 września 2013 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Kary płacone przez Wykonawcę:
  • Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót, sporządzonym na całość zadania, karę w wysokości 0,04% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
  • Za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji karę w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
  • Za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiającego, karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
  • Za odstąpienie od umowy na etapie opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 4% wynagrodzenia brutto
  • Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
  • Za odstąpienie od umowy na etapie opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 4% wynagrodzenia brutto
  • Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
 • Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.