Raport bieżący nr 77 / 2012

Raport bieżący nr 77 / 2012 - 4 grudnia 2012 / 00:00

Uchylenie zarządu własnego PNI i ustanowienie zarządcy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2012 z dnia 13 września br. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 grudnia br. otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych (Sąd) postanowienia o uchyleniu z dniem 30 listopada br. zarządu własnego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej i o ustanowieniu zarządcy w osobie Tomasza Sadowskiego, tj. dotychczasowego tymczasowego nadzorcy sądowego.

Decyzję tę Sąd podjął z urzędu, rozpatrując złożone w tym względzie: (i) wniosek wierzyciela – Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA z siedzibą we Wrocławiu (PRKiI), popartego przez wierzycieli – Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (DOLKOM) oraz PKP Energetyka SA z siedzibą w Warszawie (PKPE), którzy są partnerami konsorcjalnymi PNI Sp. z o.o. na realizowanym wspólnie kontrakcie na roboty budowlane na odcinku Wrocław – Grabiszyn – Skokowa i Żmigród – granica woj. Dolnośląskiego oraz (ii) wniosek PKP PLK SA z siedzibą w Warszawie, która jest zleceniodawcą kontraktów realizowanych przez PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej wspólnie z ww. partnerami konsorcjalnymi.
W ocenie Zarządu Budimeksu SA uzasadnienie wskazane we wniosku PRKiI, popartym przez DOLKOM oraz PKPE odnosiło się do jednego z wielu kontraktów realizowanych przez PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej i uwzględniało partykularne interesy tylko tych trzech wierzycieli. Ponadto argumenty wskazane w ww. wniosku, od początku były bezzasadne. Natomiast w odniesieniu do wniosku PKP PLK SA Zarząd Budimeksu SA stoi na stanowisku, że wszelkie działania podejmowane przez Zarząd PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej zmierzały do zabezpieczenia i zaspokojenia w przyszłości interesów wszystkich wierzycieli, bez stosowania szczególnych przywilejów dla niektórych wierzycieli (z wyjątkiem wierzycieli drobnych i pracowników) oraz realizacji kluczowych dla spółki inwestycji i utrzymania istnienia PNI.

Decyzja Sądu o uchyleniu zarządu własnego i ustanowieniu zarządcy wywołuje skutek w sferze majątkowej PNI. Do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, odpowiedzialność za zarządzanie majątkiem spółki spoczywać będzie na wyznaczonym przez Sąd zarządcy. Natomiast sprawy dotyczące negocjacji i uzgodnień z wierzycielami PNI, w ramach złożonych przez spółkę propozycji układowych, wymagały będą współpracy z zarządem spółki.