Raport bieżący nr 77 / 2013

Raport bieżący nr 77 / 2013 - 10 grudnia 2013 / 00:00

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2013 roku została zawarta z Bankiem Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce umowa potwierdzonego kredytu krótkoterminowego.
Na mocy w/w umowy bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do dnia 9 grudnia 2014 roku.

Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z w/w umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.