Raport bieżący nr 77 / 2014

Raport bieżący nr 77 / 2014 - 30 września 2014 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A1: Stryków – Tuszyn (zadanie 3) – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 września 2014 r. konsorcjum w składzie Budimex SA (lider konsorcjum z udziałem 99%) i Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (partner konsorcjum z udziałem 1%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na: ”Kontynuację projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)”.
Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2014 z dnia 29.08.2014 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że partnerzy konsorcjum zmienili wielkość udziałów w konsorcjum na wskazane wyżej.

 • Wartość umowy: 265 887 500,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.