Raport bieżący nr 77 / 2016

Raport bieżący nr 77 / 2016 - 22 grudnia 2016 / 11:31

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22.12.2016 r. został poinformowany przez Trasę Łagiewnicką SA z siedzibą przy ul. Zbrojarzy 34 w Krakowie o wyborze oferty konsorcjum Budimex SA (lider – z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner z udziałem 5%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu na Budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej. Spółka o uzyskaniu w postępowaniu pierwszego miejsca w rankingu ofert informowała w raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 23 listopada 2016.

Wartość kontraktu: 652 194 213,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia prac: liczony od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia prac: 31 grudnia 2020 roku

Okres gwarancji: 11 lat, liczone od daty wydania Świadectwa Wykonania

Okres rękojmi: 11 lat, liczone od daty wydania Świadectwa Wykonania

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty przedstawienia faktury zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar dla wykonawcy: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo do odszkodowań uzupełniających.

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z KC

Maksymalna wysokość kar dla zamawiającego: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Wartość oferty przekracza próg 102 680 tys. zł.