Raport bieżący nr 77 / 2017

Raport bieżący nr 77 / 2017 - 30 października 2017 / 17:58

Wybór oferty Budimeksu przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska na budowę wiaduktu Biskupia Górka

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 października 2017 roku został poinformowany przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na budowę wiaduktu Biskupia Górka.

Wartość kontraktu: 116 784 921,23 zł netto

Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia: 31.07.2019 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wynagrodzenia;

Kary płacone przez Zamawiającego:

– Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 10% wynagrodzenia.

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartości oferty przekracza próg 111 446 mln złotych.