Raport bieżący nr 78 / 2017

Raport bieżący nr 78 / 2017 - 31 października 2017 / 13:01

Podpisanie umowy na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn, ocinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 31 października 2017 roku podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]. O wyborze oferty Budimeksu, jako najkorzystniejszej spółka informowała w raporcie nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku, a o tym, że oferta Budimeksu została w tym przetargu najwyżej oceniona spółka informowała w raporcie nr 45/2017 z 19 czerwca 2017 roku.

Wartość kontraktu: 278.157.883 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Zaliczka: 5-10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Warunki płatności: w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– 15 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego:

– za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kar: 20% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.