Raport bieżący nr 78 / 2021

Raport bieżący nr 78 / 2021 - 16 listopada 2021 / 16:14

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 16.11.2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 23 września 2021 r. w raporcie bieżącym nr 73/2021.

Wartość oferty: 333 216 700,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto