Raport bieżący nr 79 / 2012

Raport bieżący nr 79 / 2012 - 18 grudnia 2012 / 00:00

Obudowa brzegów kanału Płonie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovialu Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę na „Obudowę brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”.

 • Wartość kontraktu: 38 115 462,55 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 20% wartości brutto kontraktu
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto kontraktu
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% wartości brutto kontraktu
 • Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, z tym ograniczeniem, że roszczenie zamawiającego ogranicza się do szkody rzeczywistej i nie będzie wyższe, niż limit jak dla zapłaty kosztów dokończenia robót, przy czym suma kosztów dokończenia robót, odszkodowania uzupełniającego i kar umownych nie będzie wyższa niż ten limit.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.