Raport bieżący nr 79 / 2014

Raport bieżący nr 79 / 2014 - 2 października 2014 / 00:00

Ostatni etap wewnętrznej restrukturyzacji w Grupie Ferrovial

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w nawiązaniu do raportu nr 52/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. o następującej treści:
Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, że dnia 29 września 2014 r. Rejestr Handlowy w Madrycie zawiadomił o rejestracji czynności prawnej, na podstawie której Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. (spółka przejmująca) nabyła jako skutek częściowego podziału Ferrovial Agroman S.A. 100% udziałów w spółce zależnej Valivala Holdings, B.V. (spółka przejmowana).
W związku z tym Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. posiada obecnie bezpośrednio 100% udziałów w Valivala Holdings, B.V.
Valivala Holdings, B.V. z kolei posiada bezpośrednio 59,06% akcji Budimex S.A.
Przedmiotowa transakcja stanowi ostatni etap wewnętrznej restrukturyzacji w ramach Grupy Ferrovial, w wyniku której Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. stał się podmiotem, który przejął działalność poprzednio prowadzoną przez Ferrovial Agromán, S.A. dotyczącą wszystkich spółek zagranicznych grupy. Wyżej wymienione spółki należą w 100% do Ferrovial S.A.
Informacja w tej sprawie została przedstawiona w poprzednim zawiadomieniu z dnia 26 czerwca 2014 r. Dodatkowo w nawiązaniu do tamtego zawiadomienia wyjaśniono, iż Ferrovial Internacional, S.L.U. nie uczestniczy w dokonanej na obecnym etapie wewnętrznej reorganizacji Grupy Ferrovial.
Liczba akcji posiadanych przez Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
– 0 akcji.
– 0% kapitału zakładowego.
– 0 głosów.
– 0% udział w ogólnej liczbie głosów.
Liczba aktualnie posiadanych akcji posiadany przez Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. (poprzez Valivala) i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
– 15.078.159 akcji.
– 59,06% kapitału zakładowego.
– 15.078.159 głosów.
– 59,06% udział w ogólnej liczbie głosów.
Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Ferrovial S.A., Ferrovial Agromán Internacional S.L.U. i Valivala Holdings B.V. nie mają zamiaru zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Budimex S.A.
Podmioty zależne od Ferrovial Agromán Internacional S.L.U. posiadające akcje spółki: ww. Valivala Holdings B.V. jako akcjonariusz dysponujący udziałem w ogólnej liczbie głosów wynoszącym 59,06%.
Informacja o osobie trzeciej, z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu – brak takiej umowy.