Raport bieżący nr 79 / 2021

Raport bieżący nr 79 / 2021 - 17 listopada 2021 / 14:48

„Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 17.11.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5 a Budimex S.A. na generalną realizację inwestycji pod nazwą „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 14.07.2021 r. w raporcie bieżącym nr 57/2021.

Wartość umowy: 157 025 500,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym wraz z poniżej opisaną umową wyniosła 224.871.076,45 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 157 025 500,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 24 miesiące

Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów

Okres rękojmi: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów

Zaliczka: brak

Warunki płatności: płatności zgodnie z Planem Płatności, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia umownego brutto

Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym przekracza próg 167.645 tys. zł netto.