Raport bieżący nr 8 / 2010

Raport bieżący nr 8 / 2010 - 2 lutego 2010 / 00:00

Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Wykonanie robót budowlano- montażowych w ramach projektu pn: „Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 1 lutego 2010 roku otrzymał od Polskich Kolei Państwowych SA Centrala, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner).

 • Wartość kontraktu: 265. 686. 499,47 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy
 • Termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 2 lata i 10 tygodni
 • Okres gwarancji: 3 lata od daty zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Warunki finansowe:
  Płatność: 60 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Świadectwa Płatności wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Wykonawcy
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % ceny ofertowej brutto
  70% wysokości zabezpieczenia zwrócone zostanie po 30 dniach od dnia wydania Świadectwa Przejęcia i uznania zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane
  30% wysokości zabezpieczenia zwrócone zostanie najpóźniej 15 dnia od daty wydania Świadectwa Wykonania
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: 20% zaakceptowanej kwoty umownej (włącznie z VAT)

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.