Raport bieżący nr 8 / 2011

Raport bieżący nr 8 / 2011 - 9 lutego 2011 / 00:00

Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 lutego 2011 roku dowiedział się o wpłynięciu do spółki pisma od PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie działających w imieniu Zamawiającego – PKP Polskich Linii Kolejowych SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie – informującego o wyborze oferty konsorcjum firm Budimex SA (lider, 50%), Tchas Polska Sp. z o.o. (partner, 30%) i Eiffage Budownictwo Mitex SA (partner, 20%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie”.

  • Wartość kontraktu: 758 264 998,15 PLN netto
  • Termin rozpoczęcia robót: po powiadomieniu Wykonawcy przez Inżyniera o dacie rozpoczęcia z nie mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniem
  • Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty rozpoczęcia
  • Okres gwarancji: 3 lata
  • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej kwoty brutto
  • Kary umowne płacone przez Wykonawcę: 0,05% całkowitej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Maksymalna kwota odszkodowania wynosi 10% całkowitej kwoty brutto
  • Kary umowne płacone przez Zamawiającego: brak
  • Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA