Raport bieżący nr 8 / 2012

Raport bieżący nr 8 / 2012 - 31 stycznia 2012 / 00:00

Budowa Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. została podpisana umowa z Powiśle Park Sp. z o.o. na wykonanie Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie.

 • Wartość oferty: 173 000 000 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 20 dni od daty podpisania kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 28. 02. 2014
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zatwierdzonej kwoty kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto
 • Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.