Raport bieżący nr 8 / 2015

Raport bieżący nr 8 / 2015 - 16 lutego 2015 / 00:00

Zawarcie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z BNP Paribas Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku został poinformowany o podpisaniu przez BNP Paribas Bank Polska SA zmiany do Umowy Linii Gwarancji z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Na mocy dokumentu BNP Paribas Bank Polska SA zwiększył kwotę limitu, do którego spółka może zlecać wystawianie gwarancji bankowych do kwoty 205.000.000,- PLN (słownie złotych: dwieście pięć milionów) oraz przedłużył termin ważności umowy do dnia 15 lutego 2016 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.