Raport bieżący nr 8 / 2016

Raport bieżący nr 8 / 2016 - 5 lutego 2016 / 00:00

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Niedoradz-Nowa Sól – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 05 lutego 2016 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider z 95% udziałem w konsorcjum) i Ferrovial Agroman SA (partner z 5% udziałem w konsorcjum) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów-Nowa Sól – trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640.

 • Wartość umowy: 153 223 518,27 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie; 5 lat na warstwę ścieralną; 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3 lata na zieleń i 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: od 1% do 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez wykonawcę umowy.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.