Raport bieżący nr 8 / 2018

Raport bieżący nr 8 / 2018 - 28 lutego 2018 / 12:28

Podpisanie umowy z PKP PLK S.A. na budowę stacji Idzikowice

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 28 lutego 2018 roku konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 80%) i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. (partner konsorcjum) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”. O wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 13 lutego 2018.

Wartość umowy: 128.742.547,00 PLN netto

Termin rozpoczęcia prac: po zawarciu umowy

Termin zakończenia robót: 16.06.2020 r.

Okres gwarancji: 72 miesiące licząc od Daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Terminy płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto

Kary umowne:
– 30% ceny ofertowej brutto w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Pozostałe kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych.
– Limit kar: 30% ceny ofertowej brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.