Raport bieżący nr 8 / 2020

Raport bieżący nr 8 / 2020 - 24 stycznia 2020 / 10:56

„Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 24.01.2020 roku Teatr Polski w Szczecinie poinformował o wyborze oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 20.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 6/2020.

Wartość oferty: 159 395 483,76 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od zawarcia umowy (termin przekazania terenu budowy)

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.