Raport bieżący nr 8 / 2022

Raport bieżący nr 8 / 2022 - 10 lutego 2022 / 19:34

„Rozbudowa ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o powzięciu informacji o wyborze oferty Budimeksu S.A. przez Centrum Informatyki Resortu Finansów jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem”.

Wartość oferty: 204 792 968,29 zł netto, w tym:
a) zamówienie podstawowe: 122 268 876,73 zł netto
b) zamówienie z prawa opcji: 82 524 091,56 zł netto

Termin rozpoczęcia robót:
a) w zakresie zamówienia podstawowego: od daty zawarcia umowy
b) w zakresie prawa opcji: od dnia złożenia pisemnego Oświadczenia przez Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji do 3 miesięcy przed datą na ukończenie

Termin zakończenia robót:
a) w zakresie zamówienia podstawowego: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy
b) w zakresie prawa opcji: 15 miesięcy od dnia złożenia pisemnego Oświadczenia przez Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, z wyłączeniem: sieci LAN – 25 lat gwarancji; konstrukcja – 10 lat gwarancji; szczelność pokrycia dachowego – 5 lat gwarancji

Okres rękojmi: 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% podanej w ofercie kwoty brutto

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: FIDIC.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę:
a) dla zakresu podstawowego – 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
b) dla zakresu opcji – 20% Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej brutto

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.