Raport bieżący nr 80 / 2010

Raport bieżący nr 80 / 2010 - 1 grudnia 2010 / 00:00

Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 1 grudnia 2010 r. otrzymał od Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane obejmujące rozbudowę płaszczyzny postoju samolotów PPS 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach realizowanych w ramach zadania pod nazwą: „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”.

 • Wartość kontraktu: 77.938.171,42 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 30 dni od wejścia w życie Kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 113 tygodni od wejścia w życie Kontraktu
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty, z jaką Roboty zostały ukończone
 • Warunki finansowe:
  Płatność: 90 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT)
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  50.000,00 PLN netto (bez podatku VAT) za każdy Dzień opóźnienia
  Maksymalna Kwota Kary za Opóźnienie – 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT)

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.