Raport bieżący nr 80 / 2015

Raport bieżący nr 80 / 2015 - 16 listopada 2015 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR WARTA SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 16 listopada 2015 r. spółka została poinformowana o podpisaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 71/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
Na mocy aneksu zwiększono limit do wysokości którego spółka może zlecać Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA wystawianie gwarancji ubezpieczeniowych z kwoty 110 000 000,- PLN (słownie złotych: sto dziesięć milionów) do kwoty 200 000 000,- PLN (słownie złotych: dwieście milionów) oraz przedłużono termin obowiązywania umowy do dnia 23 października 2016 r.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.