Raport bieżący nr 80 / 2017

Raport bieżący nr 80 / 2017 - 17 listopada 2017 / 14:04

Wybór oferty Budimeksu przez Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 677

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 17 listopada Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wybrał ofertę Budimeksu, jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża” – zadanie I. Wartość oferty to 28 772 041,00 zł netto.

Z tym samym inwestorem 14 grudnia 2016 roku Budimex SA zawarł umowę na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna o wartości 95 000 000,00 zł netto.

Warunki umowy o najwyższej wartości podpisane z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy:

Wartość umowy: 95 000 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia prac: Termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych do 5 dni od podpisania umowy. Termin przekazania terenu robót w ciągu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę zamówienia decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Termin zakończenia robót: 15 sierpnia 2018

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Termin płatności: 30 dni

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę i Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony umowy ustanowiły odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Łączna wartość obu zleceń to 123 772 041,00 zł netto i przekracza próg 111 446 tys. zł.