Raport bieżący nr 80 / 2021

Raport bieżący nr 80 / 2021 - 19 listopada 2021 / 16:41

Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 19 listopada 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wybrało ofertę Budimex SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła).

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 28.10.2021 w raporcie bieżącym nr 76/2021.

Wartość oferty: 397 703 300,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 33 miesięcy od daty rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto