Raport bieżący nr 81 / 2010

Raport bieżący nr 81 / 2010 - 20 grudnia 2010 / 00:00

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 r. dowiedział się o wpłynięciu do spółki pisma od Muzeum Śląskiego w Katowicach informującego o wyborze oferty konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn. „Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

 • Wartość kontraktu: 168.974.805,05 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 33 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto kontraktu
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  • Za zwłokę w wykonaniu całości robót – 0,10% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki – z tego tytułu nie więcej niż 30%
  • Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – 0,10% wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; o ile jednak opóźnienie w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym przekroczy 5 dni, kara umowna ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
  • W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 30% kwoty kontraktu brutto.
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
  • W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 30% wartości kontraktu brutto.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.