Raport bieżący nr 81 / 2014

Raport bieżący nr 81 / 2014 - 3 października 2014 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A1: Stryków – Tuszyn (zadanie 1) - nowy kontrakt Budimeksu SA

rb bx/81/2014

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 września 2014 r. konsorcjum w składzie Budimex SA (partner konsorcjum z udziałem 1%) i Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum z udziałem 99%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na: ”Kontynuację projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000”.
Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2014 z dnia 01.09.2014 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że partnerzy konsorcjum zmienili wielkość udziałów w konsorcjum na wskazane wyżej.

 • Wartość umowy: 276 116 403,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okres gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.