Raport bieżący nr 82 / 2014

Raport bieżący nr 82 / 2014 - 8 października 2014 / 00:00

Budowa obwodnicy Jarocina - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 08 października 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. ”Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11”.

 • Wartość oferty: 238 533 199,80 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
 • Okres gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości oferty brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od kontraktu z przyczyn zależnych wyłącznie od zamawiającego w wysokości 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę kontraktu.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.