Raport bieżący nr 82 / 2017

Raport bieżący nr 82 / 2017 - 20 listopada 2017 / 17:23

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2017 roku spółka została poinformowana przez banki: Bank Zachodni WBK SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Societe Generale SA Oddział w Polsce oraz ING Bank Śląski SA, o podpisaniu aneksów do bilateralnych umów kredytowych, w ramach których w/w banki udostępniły Budimeksowi na okres 3,5 roku przyrzeczone, odnawialne limity kredytowe zabezpieczające płynność finansową spółki na łączną kwotę 300 000 000,- PLN (słownie złotych: trzysta milionów).

Bank Zachodni WBK SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2021 roku oraz zwiększył kwotę kredytu do 110 000 000,- PLN (słownie złotych: sto dziesięć milionów).

Credit Agricole Bank Polska SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2021 roku oraz zwiększył kwotę kredytu do 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów).

Societe Generale SA Oddział w Polsce w ramach zawartego aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2021 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów).

ING Bank Śląski SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2021 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian, tj. 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów).

Z tytułu wykorzystania kredytów spółka zapłaci bankom odsetki, obliczone na podstawie, odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę.

Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umów kredytowych, Budimex złoży bankom oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Pozostałe warunki umów są standardowe dla tego typu umów.

Podstawą podania w/w informacji jest zawarcie umów o łącznej znacznej wartości przekraczającej 2% przychodów ze sprzedaży spółki.