Raport bieżący nr 83 / 2011

Raport bieżący nr 83 / 2011 - 6 października 2011 / 00:00

Budowa fabryki wież wiatrowych – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 06 października 2011 została podpisana z firmą GSG Towers Sp. z o.o. umowa na „Kompleksowe wykonanie hali produkcyjnej z budynkiem socjalnym wraz z instalacjami budowlanymi dla Fabryki Wież Wiatrowych”.
Umowa ma charakter warunkowy. Wejdzie w życie po spełnieniu 3 warunków: zapłaty przez zamawiającego zaliczki (1 dzień roboczy od daty dostarczenia przez wykonawcę gwarancji zwrotu zaliczki), przedłożenia przez zamawiającego oświadczenia z banku dotyczącego uzyskania kredytu i spełnienia warunków wypłaty kredytu (do 30.10.2011 r.) oraz przedłożenia przez zamawiającego podpisanej umowy o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych (do 30.11.2011 r.).

 • Wartość kontraktu: 96 340 324,62 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w terminie 14 dni od daty wejścia w życie umowy
 • Termin zakończenia robót: 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót
 • Okresy gwarancji: 10 lat na budynki (konstrukcja i szczelność pokrycia dachowego), 3 lata na pozostałe roboty, 2 lata na media i drogi
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% wartości kontraktu brutto
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto
 • Maksymalna wysokość kar: 15% wartości kontraktu netto
 • Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.