Raport bieżący nr 83 / 2014

Raport bieżący nr 83 / 2014 - 16 października 2014 / 00:00

Droga ekspresowa S7 Jędrzejów - granica województwa - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 października 2014 r. konsorcjum firm Budimex SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na: ”Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego”.

 • Wartość umowy: 283 409 362,03 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okres gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar: 20 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.