Raport bieżący nr 83 / 2015

Raport bieżący nr 83 / 2015 - 14 grudnia 2015 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 oraz nr 81/2015 z dnia 25.11.2015 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2015 r. został poinformowany o podpisaniu przez wszystkie strony aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimeksu SA oraz Tecnicas Reunidas SA, której drugą stroną jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Podstawowe warunki aneksu:

Wartość umowy została podwyższona o kwotę 280 000 000,00 (dwieście osiemdziesiąt milionów) złotych netto (udział Budimex w tym aneksie wynosi ok. 25%) do kwoty 3 530 000 000,00 (trzy miliardy pięćset trzydzieści milionów) złotych netto.

Termin zakończenia robót został wydłużony o 9 miesięcy i wynosi 65 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac.

Zamawiający zapłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% kwoty podwyższenia ceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego oryginałów aneksów do gwarancji bankowych na zwrot zaliczki, zwiększających kwotę udzielonego zabezpieczenia tak, aby odzwierciedlała ona 10% wartości zwiększonej ceny kontraktu.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.