Raport bieżący nr 83 / 2017

Raport bieżący nr 83 / 2017 - 29 listopada 2017 / 14:11

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2017 roku spółka została poinformowana przez Bank Polska Kasa Opieki SA o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, w ramach której w/w bank udostępnił Budimeksowi na okres 3,5 roku przyrzeczony, odnawialny limit kredytowy zabezpieczający płynność finansową spółki na kwotę 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów).

Bank Polska Kasa Opieki SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 14 maja 2021 roku oraz zwiększył kwotę kredytu do 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów).

Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę.

Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umowy kredytowej, Budimex złoży bankowi oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.

Zawarcie powyżej opisanego aneksu wraz z zawartymi aneksami do umów kredytowych, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 82/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku, zapewnia spółce na okres 3,5 roku dostęp do przyrzeczonych, odnawialnych limitów kredytowych zabezpieczających płynność finansową spółki na łączną kwotę 400 000 000,- PLN (słownie złotych: czterysta milionów).

Podstawą podania w/w informacji jest zawarcie umowy o łącznej znacznej wartości przekraczającej 2% przychodów ze sprzedaży spółki.