Raport bieżący nr 84 / 2014

Raport bieżący nr 84 / 2014 - 24 października 2014 / 00:00

Droga ekspresowa S5 Żnin – Gniezno, odcinek: węzeł „Mielno” - Gniezno – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 24 października 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum z udziałem 5%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Budowa drogi S5 Żnin – Gniezno, odcinek: węzeł „Mielno” – Gniezno, od km 0 + 000 do km 18 + 330,21”.

 • Wartość oferty: 387 271 515,87 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okres gwarancji: 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 15 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.