Raport bieżący nr 85 / 2014

Raport bieżący nr 85 / 2014 - 29 października 2014 / 00:00

Droga ekspresowa S19 Lubartów - Kraśnik – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 października 2014 r. podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie umowę na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączenie z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19”.

 • Wartość oferty: 344 618 043,40 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: od 5% do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
 • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
 • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę umowy.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.