Raport bieżący nr 86 / 2015

Raport bieżący nr 86 / 2015 - 17 grudnia 2015 / 00:00

Wzmocnienie podłoża gruntowego – umowa z podwykonawcą Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2015 r. spółka podpisała z konsorcjum firm Keller Polska sp. z o.o. (lider konsorcjum z 50% udziału) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim i Menard Polska sp. z o.o. (partner konsorcjum z 50% udziału) z siedzibą w Warszawie umowę na prace polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w związku z realizacją kontraktu na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.

 • Wartość umowy: 154 999 994,69 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: najpóźniej 3 dni od podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 20.07.2017.
 • Okres gwarancji: nie dłużej niż do 30.04.2029.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% wartości umowy brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.
 • Maksymalna wysokość kar umownych: 20% wynagrodzenia brutto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.