Raport bieżący nr 88 / 2015

Raport bieżący nr 88 / 2015 - 22 grudnia 2015 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2015 r. otrzymał informację od CaixaBank, SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której zawarciu i zmianach, Budimex SA informował w raportach bieżących nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz nr 22/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Bank może wystawiać gwarancje bankowego na zlecenie Budimex SA z kwoty 150 000 000,- PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów) do kwoty 250 000 000,- PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów) oraz przedłużono termin do którego spółka może składać Bankowi wystawianie gwarancji do 30 listopada 2016 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.