Raport bieżący nr 88 / 2017

Raport bieżący nr 88 / 2017 - 18 grudnia 2017 / 11:49

Zawarcie umowy na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – Miękowo

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2017 roku zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie umowę na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – Miękowo w ramach zadania: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica. O wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej informowaliśmy w raporcie nr 64/2017 z dnia 18 sierpnia 2017.

Wartość umowy to 293 125 680,47 zł netto.

Termin rozpoczęcia: dzień zawarcia umowy.

Termin zakończenia: 34 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych.

Okresy gwarancji: 10 lat liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, sporządzonym w okresie przeglądów i rozliczenia kontraktu, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.

Warstwa ścieralna – 5 lat;

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 1 rok;

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – 4 lata;

Zieleń – 3 lata

Zaliczka: Całkowita kwota płatności zaliczkowej od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Maksymalna łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.