Raport bieżący nr 88 / 2021

Raport bieżący nr 88 / 2021 - 17 grudnia 2021 / 17:44

„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – wybór oferty

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 17 grudnia 2021 roku Komenda Głównej Straży Granicznej poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym na „Budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej, zwanej dalej: „barierą” na odcinku nr 1 (długość odcinka ok. 54,82km) oraz na odcinku nr 2 (długość odcinka ok. 50,73km) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wartość oferty dla odcinka nr 1: 167 722 924,00 zł netto

Wartość oferty dla odcinka nr 2: 158 525 072,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: po przekazaniu wykonawcy terenu budowy

Termin zakończenia robót: do 150 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: nie przewidziano

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto