Raport bieżący nr 89 / 2015

Raport bieżący nr 89 / 2015 - 29 grudnia 2015 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR Allianz Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 29.12.2015 r. otrzymał informację o podpisaniu przez TUiR Allianz Polska SA aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 8.10.2007 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do 30.11.2016 r. i podwyższono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać wystawianie gwarancji, do kwoty 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych).

Pozostałe, istotne warunki umowy nie zmieniają się. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.