Raport bieżący nr 9 / 2011

Raport bieżący nr 9 / 2011 - 9 lutego 2011 / 00:00

Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61 – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 lutego 2011 roku dowiedział się o wpłynięciu do spółki pisma od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku – informującego o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)”.

 • Wartość kontraktu: 535 998 924,98 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 42 miesiące od daty zawarcia umowy
 • Okres gwarancji: 5 lat
 • Warunki finansowe:
 • Płatność: 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej kwoty brutto
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  • za przekroczenie czasu na ukończenie projektu koncepcyjnego oraz pozyskanie mapy do celów projektowych i uzyskanie potwierdzenia odpowiednich certyfikatów – 0,02% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki
  • za przekroczenie czasu na ukończenie projektu budowlanego i wykonawczego – 0,02% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki
  • za przekroczenie czasu na ukończenie – 0,05% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki
  • za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia – 0,01% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki
  • za niedotrzymanie terminu przedłożenia harmonogramu – 0,002% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki
  • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10% całkowitej kwoty brutto
 • Kary umowne płacone przez Zamawiającego:
  • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 10% całkowitej kwoty brutto
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA