Raport bieżący nr 9 / 2013

Raport bieżący nr 9 / 2013 - 18 lutego 2013 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2012 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Grupo Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2012 oraz dane porównywalne za rok 2011.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 6 077 660 tys. zł w porównaniu do 5 516 487 tys. zł w roku 2011. *
Zysk brutto ze sprzedaży: 459 871 tys. zł w porównaniu do 456 766 tys. zł w roku 2011.*
Zysk z działalności operacyjnej: 182 409 tys. zł w porównaniu do 134 651 tys. zł w roku 2011. *
Zysk brutto: 202 628 tys. zł w porównaniu do 141 794 tys. zł w roku 2011. *
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 185 982 tys. zł w porównaniu do 75 594 tys. zł w roku 2011. *
Ponadto Zarząd Budimeksu SA informuje, że wpływ utraty wartości aktywów Grupy związanych z PNI na zysk z działalności operacyjnej i zysk brutto Grupy Budimex w roku 2012 wyniósł minus 151 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2012 roku wyniósł 4,9 mld zł.
W roku 2012 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 515 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 740 lokali.
Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2012 wyniosła 2,8 mld zł.
Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 1. 188 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1. 576 mln zł.
W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2012 rok oraz porównywalne dane za 2011 rok.

*dane porównywalne za rok 2011 uległy zmianie ze względu na modyfikacje ustalonej prowizorycznie wartości godziwej aktywów netto Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. oraz wprowadzonego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy. Zmiana nie miała wpływu na wcześniejsze okresy sprawozdawcze.

Raport bieżący nr 09 Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2012 rok