Raport bieżący nr 9 / 2016

Raport bieżący nr 9 / 2016 - 9 lutego 2016 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 lutego 2016 r. spółka została poinformowana o podpisaniu aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 28 sierpnia 2008 roku, zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku.
Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych, z kwoty 120 000 000,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów) do kwoty 161 000 000,- PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden milionów).
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.