Raport bieżący nr 9 / 2017

Raport bieżący nr 9 / 2017 - 17 lutego 2017 / 11:54

Podpisanie umowy na prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska przez konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Grupy Strabag

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2017 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 34%), ZUE SA (partner konsorcjum 33%), spółek Grupy Strabag (partner konsorcjum 33%, w skład których wchodzą: Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowę na realizację projektu: „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska). O wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2016 z dnia 21 października 2016.

Wartość oferty: 159 700 000,00 PLN netto.

Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu Umowy przez ostatnią ze Stron.
Termin zakończenia robót: 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

Okresy gwarancji: 72 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

Warunki finansowe:
Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jednorazowo, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę.
Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar: 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość umowy przekracza próg 102 680 tys. zł.