Raport bieżący nr 9 / 2018

Raport bieżący nr 9 / 2018 - 28 lutego 2018 / 17:17

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2017 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2017 oraz dane porównywalne za rok 2016.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 6 369 309 tys. zł w porównaniu do 5 572 290 tys. zł w roku 2016. Zysk brutto ze sprzedaży: 809 824 tys. zł w porównaniu do 751 265 tys. zł w roku 2016. Zysk z działalności operacyjnej: 588 318 tys. zł w porównaniu do 505 107 tys. zł w roku 2016. Zysk brutto: 580 432 tys. zł w porównaniu do 511 405 tys. zł w roku 2016. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 464 408 tys. zł w porównaniu do 409 851 tys. zł w roku 2016.

W roku 2017 segment deweloperski Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. przedsprzedał netto 1 457 mieszkań bez uwzględnienia rezerwacji i sprzedał notarialnie 1 914 lokali.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2017 roku wyniósł 10,3 mld zł.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2017 wyniosła 7,3 mld zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 2,2 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 2,6 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2017 wyniosły 86 mln zł. W 2016 roku wyniosły one 71 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2017 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 185 mln zł (w 2016 roku: 126 mln zł).

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2017 rok oraz dane porównywalne za 2016 rok.

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex_2017