Raport bieżący nr 9 / 2019

Raport bieżący nr 9 / 2019 - 28 lutego 2019 / 12:41

Zawarcie umowy na realizację Etapu „B” Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej przy ul. Mińskiej 69 w Warszawie

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 28 lutego 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100 % zależna od Budimeksu S.A.) na „Kompleksowe wykonanie Etapu „B” Zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze oraz garażem podziemnym, jak również zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mińskiej 69”. Wartość zlecenia to 97.500.000 zł netto i po dniu 03.08.2018 r. jest to trzecia umowa zawarta pomiędzy Spółkami

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym po dniu 03 sierpnia 2018 r. wyniosła 183.714.892,71 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa, której warunki są następujące:

Warunki umowy o najwyższej wartości

Wartość umowy: 97.500.000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 2019-03-01

Termin zakończenia robót: 2020-11-30

Okres gwarancji:

– konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachowe, izolacje części podziemnej i nadziemnej – 10 lat

– urządzenia, osprzęt sanitarny i elektryczny – wg gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata

– pozostałe prace – 66 miesięcy

Okres rękojmi: tożsamy z okresami gwarancji jw.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: brak

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10 %

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10 %

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem S.A. i Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. po dniu 03.08.2018 r. wraz z wartością raportowanej niniejszym umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.